MUTACIONS


Una mutació consisteix en un canvi del plomatge de les aus, el qual apareix de forma espontània. Es creu que les mutacions es produeixen degut a elements externs, tals com l'alimentació, temperatura, ambient. Personalment, crec que hi deu haver altres factors, ja que les mutacions també apareixen en exemplars en el seu hàbitat natural. Es consideren mutacions aquelles característiques que es transmeten als descendents. Alguns exemples en poden ser la mutació blava de la Cotorra Argentina (Myiospsitta Monachus), la mutació lutino en el cas de l'Agaporni Roisecollis, o el Burke rubino.MUTACIONES


Una mutación consiste en un cambio de color en el plumaje de las aves, que aparece de forma espontánea. Se dice que las mutaciones són producidas por elementos externos, tales como alimentación, temperatura, ambiente. Personalmente, creo que debe haber otros factores, ya que las mutaciones aparecen también en ejemplares en su hábitat natural. Se consideran mutación aquellas características que se transmiten a los descendientes. Algunos ejemplos pueden ser la mutación azul de la Cotorra Argentina (Myiospsitta Monachus), la mutación lutino en el caso del Agaporni Roisecollis, o el Burke rubino.Mutació en blau de la Cotorra Argentina (Myiospsitta Monachus) Mutació lutino en el Agaporni Roseicollis Bourke Rubino